1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom stránky creomedia.sk je:

Creo IT, s.r.o.
Pútnická 78, 84106, Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 080 805
DIČ: 2023234455
admin@creomedia.sk
+421 915 677 770

Zodpovedný vedúci: Ľubomír Klima

(ďalej len predávajúci)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71668/B.
Číslo živnostenského registra : 110-203550

1.2 Spotrebiteľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala služby alebo tovar na stránkach www.creomedia.sk. Spotrebiteľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.creomedia.sk sú záväzné.

2 Dodanie tovaru

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa za dohodnutú cenu. Tovar dodávame elektronickou podobou, ak nie je dohodnuté inak.

2.2 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.3 Licencia pre produkt je udelená vždy pre jednu internetovú lokalitu, ak nie je dohodnuté inak.

3 Platobné podmienky

3.1 Za objednaný tovar cez www.creomedia.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:

Bankový prevod – v prospech účtu IBAN: SK8211000000002925853872 – Tatrabanka. Variabilný symbol je číslo faktúry.

4 Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

4.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

4.2 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

4.3 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ je potom povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a taktiež vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo službu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Podľa § 7 zákona 102/2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5 Ochrana osobných údajov

5.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.creomedia.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Na písomnú žiadosť spotrebiteľa budú osobné údaje z databázy bezodkladne vymazané. Osobné údaje sa poskytujú len v súlade s platnou legislatívou SR, Creo IT, s.r.o. poskytuje len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu.

6 Reklamácia

6.1 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

6.2 V prípade zásahu do funkčného odovzdaného zdrojového kódu zo strany spotrebiteľa, alebo z jeho iniciatívy príde k obmedzeniu funkčnosti celku, alebo nejakej časti tovaru, nemožno takúto reklamáciu považovať ako oprávnenú.

6.3 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na admin@creomedia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

6.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7 Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez skrytých poplatkov. Konečná cena pre spotrebiteľa je uvedená v potvrdení objednávky.

8 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, ba@soi.sk

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Creo IT, s.r.o., Pútnická 78, 84106, Bratislava, IČO: 46 080 805, DIČ: 2023234455